Pro firmy v insolvenčním řízení

I po zániku společnosti (insolvenční řízení, likvidace) nebo po ukončení činnosti není možné dokumenty původce zničit nebo vyskartovat před vypršením zákonem stanovených skartačních lhůt. Dokumenty musí být přístupné pro orgány státní správy, bývalé zaměstnance a podobně.

 • Podle platné legislativy se postaráme kompletně o dokumenty vzniklé po dobu činnosti
 • Pořídíme přesné seznamy kopírující stav dokumentů
 • Vytřídíme dokumenty ke skartaci
 • Provedeme odbornou skartaci
 • Vytřídíme dokumenty k uložení
 • Opatříme je spisovým a skartačním znakem
 • Na základě protokolu je převezmeme
 • Uložíme je do naší komerční spisovny po zákonem stanovenou dobu
 • Po jejím uplynutí je na základě povolení necháme skartovat
 • Převezmeme za Vás veškerou komunikaci se státními archivy
 • K žádosti o výmaz společnosti z Obchodního rejstříku opatříme pro insolvenční správce kompletní dokumentaci týkající se zabezpečení archivu a dokumentů

Postaráme se kompletně o archivaci písemností úpadce. V souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. a jeho pozdějších úprav přebereme veškeré dokumenty úpadce. V místě původního uložení dokumentů vytřídíme skart. Ostatní dokumenty přehledně označíme spisovým a skartačním znakem. Pořídíme přesné seznamy kopírující stav dokumentů úpadce. S místně příslušným státním archivem projednáme kompletní postup. Veškeré dokumenty, které nejsou potřebné po dobu vedení insolvenčního řízení nebo likvidace přebere naše spisovna. Po ukončení insolvenčního řízení se postaráme i o zbylé dokumenty. Společnost Taurus Finance s.r.o. již 12 let působí v oblasti účetnictví. Je připravena převzít pro insolveční správce i vedení účetnictví úpadce od momentu prohlášení konkursu.